قبول کلیه دعاوی خانواده، جزایی و حقوقی

قبول کلیه دعاوی خانواده، جزایی و حقوقی

کارشناسی حقوق قضایی
دوازده سال سابقه وکالت، هشت سال در شیراز و چهار سال در یزد
دارای چهار مقاله حقوقی در چهارمین همایش ملی حقوق در مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی